آخرین مرثیه

آخرین مرثیه (Last Lament) شهری در شمال غربی والانو در جزایر تابستان است. در شمال آن جزیره استون هد قرار دارد. [۱]

منابع