الگو:اسپویلراسپویلر

نحوه استفاده

این الگو را کپی کرده و متن مورد نظر را جایگزین کنید.

{{اسپویلر|متنی که باید مخفی شود}}