الگو:اطلاعات شاه


نام شاه
No image.jpg
توضیح زیر تصویر
اطلاعات شخصی
دوران حکومت تاریخ تا تاریخ
تاجگذاری تاریخ
نام کامل متن
القاب متن
سایر عناوین متن
تولد تاریخ در متن.
مرگ تاریخ در متن.
دفن تاریخ در متن.
فرهنگ متن
خانواده
خاندان سلطنتی متن
شاه قبلی متن
وارث متن
شاه بعدی متن
ملکه متن
شوهر متن
همسر متن
فرزندان متن
پدر متن
مادر متن
متن یت تصویر
ارجاعات
کتابها متن
بازیگر متن
سریال متن


نحوه استفاده

کد زیر را در ابتدای مقالات شاهان کپی کرده و مقادیر مناسب را جایگزین کنید.

{{اطلاعات شاه
| نام_شاه = 
| تصویر = 
| توضیح_تصویر =
| دوران_حکومت =
| تاجگذاری =
| سایر_عناوین =
| القاب =
| نام_کامل =
| شاه_قبلی =
| شاه_بعدی =
| وارث =
| ملکه =
| شوهر =
| همسر =
| فرزندان =
| خاندان_سلطنتی =
| پدر =
| مادر =
| تاریخ_تولد =
| محل_تولد =
| تاریخ_مرگ =
| محل_مرگ =
| تاریخ_دفن =
| محل_دفن =
| فرهنگ =
| نشان =
| کتابها =
| بازیگر =
| سریال =
}}