الگو:تاریخ


این الگو به سال مورد نظر در صفحه سال های پس از ورود اگان لینک میدهد. این الگو برای استفاده سریع در متن تهیه شده است و نوشته را خواناتر میکند.

توجه: اگر میخواهید از این الگو در متن مقالات استفاده کنید و تمایل دارید تنها عدد سال نمایش داده شود از الگو:تاریخک استفاده کنید اما در جعبه های اطلاعات حتما از این الگو استفاده نمایید.

نحوه استفاده

متن ویکی نحوه نمایش
{{تاریخ|290}} سال 290 پس از ورود اگان
{{تاریخ|290|300}} سال 290-300 پس از ورود اگان

این الگو رفتاری مانند لینک زیر دارد. میتوانید از این روش هم استفاده کنید

[[سال های پس از ورود اگان#سال 233 پس از ورود اگان|233 سال پس از ورود اگان]]