الگو:تاریخ قبل


این الگو به سال مورد نظر در صفحه سال های قبل از ورود اگان لینک میدهد. این الگو برای استفاده سریع در متن تهیه شده است و نوشته را خواناتر میکند.

نحوه استفاده

متن ویکی نحوه نمایش
{{تاریخ قبل|29}} سال 29 قبل از ورود اگان
{{تاریخ قبل|29|27}} سال 29-27 قبل از ورود اگان

این الگو رفتاری مانند لینک زیر دارد. میتوانید از این روش هم استفاده کنید

[[سال های قبل از ورود اگان#سال 233 قبل از ورود اگان|233 سال قبل از ورود اگان]]