الگو:جعبه اطلاعات نبرد

{{{نام_نبرد}}}
No image.jpg
{{{توضیح_تصویر}}}
جنگ {{{جنگ}}}
تاریخ {{{تاریخ}}}
مکان {{{مکان}}}
نتیجه {{{نتیجه}}}
نیروهای درگیر
{{{نیرو1}}} {{{نیرو2}}}
فرماندهان
{{{فرمانده1}}} {{{فرمانده2}}}
قدرت نظامی
{{{قدرت1}}} {{{قدرت2}}}
تلفات
{{{تلفات1}}} {{{تلفات2}}}


نحوه استفاده

{{جعبه اطلاعات نبرد
| تصویر    = 
| توضیح_تصویر   =
| نام_نبرد =
| جنگ  =
| تاریخ    = 
| مکان	   =
| نتیجه   =
| نیرو1 =
| نیرو2 =
| فرمانده1 =
| فرمانده2 =
| قدرت1  =
| قدرت2  =
| تلفات1 =
| تلفات2 =
}}