الگو:جعبه درگیری های نظامی

{{{نام_نبرد}}}
No image.jpg
طرفین درگیر
{{{نیرو1}}}{{{نیرو2}}}
فرمانده هان شناخته شده
{{{فرمانده1}}}{{{فرمانده2}}}
قدرت نظامی
{{{قدرت1}}}{{{قدرت2}}}
تلفات
{{{تلفات1}}}{{{تلفات2}}}

نحوه استفاده

{{جعبه درگیری های نظامی
| نام_نبرد =
| تصویر =
| توضیح_تصویر =
| تاریخ =
| نبردها =
| مکان =
| نتیجه =
<!-- نیرو 1 --> 
| نیرو1 =
| فرمانده1 =
| قدرت1 =
| تلفات1 =
<!-- نیرو 2 --> 
| نیرو2 =
| فرمانده2 =
| قدرت2 =
| تلفات2 =
<!-- نیرو 3 --> 
| نیرو3 =
| فرمانده3 =
| قدرت3 =
| تلفات3 =
<!-- نیرو 4 --> 
| نیرو4 =
| فرمانده4 =
| قدرت4 =
| تلفات4 =
<!-- نیرو 5 --> 
| نیرو5 =
| فرمانده5 =
| قدرت5 =
| تلفات5 =
}}
نبرد بلک واتر
مربوط به جنگ پنج پادشاه
No image.jpg
توضیح تصویر

تاریخ سال 300 پس از ورود اگان
مکان خلیج بلک واتر
نتیجه شکست استنیس