الگو:سخ


برای رفتن به خط جدید استفاده میشود. در جعبه اطلاعات اشخاص زیاد استفاده میشود.

نحوه استفاده

{{سخ}}