الگو:شهرها

الگوی جدید

نحوه استفاده

الگوی {{شهرها}} را در انتهای تمام مقالات مربوط به شهرها قرار دهید.