الگو:مقاله اصلی


نحوه استفاده

در مقالات بزرگ که به مجموعه ای از افراد یا مکانها میپردازد معمولا خلاصه ای از هرکدام نوشته میشود و خواننده را برای اطلاعات بیشتر به مقاله اصلی ارجاع میدهند.

مثال

کد نتیجه
{{مقاله اصلی|ادارد استارک}}
مقاله اصلی: ادارد استارک
{{مقاله اصلی|ادارد استارک|کتلین استارک}}
مقاله اصلی: ادارد استارک و کتلین استارک
{{مقاله اصلی|راهنما:لینک{{!}}لینک}}
از عنوان جایگزین استفاده میکند. مثلا: مقاله اصلی: لینک

به جای: مقاله اصلی: راهنما:لینک