الگو:نقل قول

متني که قرار است نقل قول شود را در اين قسمت بنويسيد

—گوينده

نحوه استفاده

برای استفاده بنویسید: {{نقل قول|متن نقل قول|گوینده}}