الگو:پاک

اتصال بین متن را قطع می کند. معمولا بعد از عکسها گذاشته میشود