الگو:کاربر خدای روشنایی

FieryHeartoftheLordofLight.png این کاربر در پرستش
رلور است.