اگان تارگرین (ابهام زدایی)

اگان تارگرین نام تعدادی از شاهان تارگرین حاکم بر وستروس است. این نام می تواند بر افراد زیر دلالت داشته باشد: