تن (ابهام زدایی)

این واژه می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: