جین وسترلینگ (همسر میگور اول)

House Westerling.PNG
جین وسترلینگ
House Targaryen crest.PNG
عنوان شهبانو
خاندان وسترلینگ
همسر شاه میگور اول
کتاب(ها) یورش شمشیرها (نام برده شده)

با هم نام جدید ترش، جین وسترلینگ که سیصد سال پس از او می زیست و همسر پادشاه راب استارک بود، اشتباه گرفته نشود.

شهبانو جین وسترلینگ یکی از همسران متعدد میگور اول بود.[۱]

منابع