دنریس تارگرین (ابهام زدایی)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش