دنریس تارگرین (ابهام زدایی)

دنریس تارگرین نام چند تن از اعضای خاندان تارگرین است: