شورای بزرگ

UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Samiano در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.

شورای بزرگ (The Great Council)، شورایی می باشد که در هنگام مشخص نبودن وارث تاج و تخت تشکیل می شود. در تاریخ وستروس (Westeros)، حداقل دوبار شورای بزرگ تصمیم گیری در مورد وراثت سلسله تارگرین (Targaryen) برای رسیدن به تخت آهنین (Iron Throne) را بر عهده داشته است.

شورای بزرگ در سال 233 پس از ورود اگان

سرآغاز شورا

وارث پادشاه دیرون دوم، شاهزاده بیلور بریک اسپیر، به علت یک حادثه در طی محاکمه هفت در سال 209 پس از ورود اگان کشته شد و پسر بزرگش والار تارگرین در خط وراثت قرار گرفت و جانشین او برای رسیدن به تخت شد. با این حال، در سال بیماری بهار بزرگ پادشاه دیرون دوم و دو پسر بیلور، والار و ماتاریس، جان باختند.

منابع