فایرویرم

فایرویرم ها احتمالا مشابه اژدهایان اند (Dragons) و موجوداتی هستند که نفسی آتشین دارند اما بال ندارند و از میان صخره، خاک و سنگ به دنیا می آیند. فایرویرم های جوان بزرگتر از دست بچه ای نیستند، در حالی که بزرگترینشان می تواند به اندازه ای عظیم بزرگ شود. بردگان ممالک مطلقه ی والریا (Valyrian Freehold) آنها را اتفاقی در معادن چهارده آتش (Fourteen Fires) یافتند. بنا بر قصه های قدیمی، فایرویرم ها بسیار پیشتر از آنکه اژدهایان (Dragons) بیایند، در چهارده آتش بودند. آنها علاقه ای به انسان ها ندارند.[۱]

منابع و یادداشت ها