نقشه جنوب (رقصی با اژدهایان)

Copyright © Jeffrey L. Ward / Bantam

نقشه جنوب در رقصی با اژدهایان (A Dance with Dragons) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی جنوب تا نک (the Neck) می باشد.که توسط جفری ال.وارد گردآوری شده است.

لیست مکان ها