نقشه جنوب (ضیافتی برای کلاغ ها)

Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه جنوب در ضیافتی برای کلاغ ها (A Feast for Crows) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی جنوب تا نک (the Neck) می باشد.که توسط جیمز سینکلر گردآوری شده است.

لیست مکان ها