نقشه جنوب (نزاع شاهان)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه جنوب در نزاع شاهان (A Clash of Kings) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی جنوب تا نک (the Neck) می باشد.که توسط جیمی سنیکلر گردآوری شده است.

لیست مکان ها