نقشه جنوب (یورش شمشیرها)

Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه جنوب در یورش شمشیرها (A Storm of Swords) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی جنوب تا نک (the Neck) می باشد.که توسط جیمز سینکلر گردآوری شده است.

لیست مکان ها