نقشه شمال (نزاع شاهان)

Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه شمال در نزاع شاهان (A Clash of Kings) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از جنوب تا نک (the Neck) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.

لیست مکان ها