هارپی (شخص)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
هارپی (شخص)
تابع پسران هارپی
فرهنگ گیسکاری
کتاب(ها) رقصی با اژدهایان (اشاره شده)

شایعه‌ای است مبنی بر اینکه یکی از شهروندان میرین به نام هارپی فرماندهی پسران هارپی را به عهده دارد.

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

بسیاری از شخصیت‌ها مضنون هستند که پسران هارپی که مسئول طغیان در میرین بر علیه دنریس تارگرین هستند، از سوی شخصی نامعلوم به نام هارپی هدایت می شوند.

منابع و یادداشت‌ها