ویسریس تارگرین (ابهام زدایی)

ویسریس تارگرین نام تعدادی از اعضای خاندان تارگرین است: