پورتال:جغرافیا

Beige-bg rounded vII.png

دنیای شناخته شده

Beige-bg rounded vII.png

قاره ها

  • سوتوریوس: چیز زیادی از این قاره نمیدانیم، سوتوریوس در جنوب ایسوس و در ورای دریای تابستان قرار گرفته است. این قاره بزرگ از جنگلها و صحراها تشکیل شده. گفته میشود که آنجا بیماری طاعون و حیوانات درنده وجود دارد و تنها سواحل شمالی آن کاوش شده است.

    مناطق: نات · جزیره اشک ها · ‏دماغه باسیلیسک


Beige-bg rounded vII.png

نقشه های رسمی

Beige-bg rounded vII.png

مناطق وستروسBeige-bg rounded vII.png

نقشه و مناطق

World Map

مناطق:

دریاها، خلیج ها، جزایر و مجمع الجزایر: