کاربر:گری کینگ

اسطوره مردمان جزایر آهن. کسی که به تنهایی یک اژدهای دریایی را کشت. دیگه اسطوره تر از این؟