لرد فرمانده کورگیل (Lord Commander Qorgyle)، (نام کوچک او تاکنون اشاره نشده است) 996 مین، فرمانده نگهبانان شب بود.

Qorgyle.png
کورگیل
Arms of the Night's Watch.png
عنوان فرمانده نگهبانان شب
خاندان خاندان کورگیل
نایت واچ
مرگ در کسل بلک
کتاب(ها) یورش شمشیر ها(اشاره شده در رفرنس)

تاریخچه

لرد فرمانده کورگیل، مدتی قبل از سر دنیس ملیستر (Ser Denys Mallister) وارد نگهبانان شب شد.[۱] در زمان او، از کسل بلک گشتی هایی، هر سه روز یک بار به شرق، به طرف ایست واتچ (Eastwatch-by-the-Sea) و هر 2 روز یکبار به غرب به طرف شادو (برج سایه -Shadow )، فرستاده می شدند.[۲]

در زمان او به عنوان لرد فرمانده بود که، منس ریدر (Mance Rayder) دیده بانی را ترک کرد. در آن موقع جان اسنو در وینترفل زندگی میکرد. (بنابراین به احتمال زیاد حدود سال 290AL و یا چند سال بعد از آن بود).[۳]


منابع