نامه حرامزاده

(تغییرمسیر از Bastard Letter)


نامه‌ی حرامزاده یا نامه‌ صورتی نام‌هایی است که طرفداران به نامه‌ای داده‌اند که ظاهرا رمسی بولتون نوشته است.

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

اسپویلر

منابع و یادداشت‌ها