دریای دودزا

Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.

دریای دودزا

دریای دود زا (SeaSmoking) یک آب گرفتگی در میان شبه جزیره ی والریا است که پس از سرنوشت شوم والریا و زیر آب رفتن بخش هایی از آن به وجود آمد.این دریا تعداد زیادی آتشفشان دارد که از خود دود و بخار متصاعد می کنند.به همین دلیل آن را دریای دودزا نامیده اند. فهرست

   1 تاریخ
   2 حوادث اخیر
       2.1 ضیافتی برای کلاغ ها
       2.2 رقصی با اژدهایان


تاریخ

دریای دودزا یک منطقه ی خطرناک برای دریانوردی و بادبان کشیدن است.

مدت ها پیش؛ببرها (یک حزب سیاسی در ولانتیس) یک ناوگان به اصلاح والریایی را به سوی این منطقه گسیل کرد اما ناوگان در دریای دودزا از میان رفت. در حدود سال 292پس از فتح،گریون لنیستر.با شمشیر اجدادی خاندانش و برای یافتن گنجینه های والریا به آن جا رفت و هرگز بازنگشت. حوادث اخیر ضیافتی برای کلاغ ها

یورن گریجوی ادعا می کند که به دریای دودزا بادبان کشیده و خرابه های والریا را دیده است اما در این مورد تردید هایی وجود دارد.

رقصی با اژدهایان در میرین دنریس تارگرین با بررسی ملیله قدیمی زارو خوان داکسوس( Xaro Xhoan Daxos)، که قبل از سرنوشت شوم والریا وجود داشته ودر آن زمان ساخته شده بود. دنی متوجه شد که که دریای دودزا وجود ندارد و والریا در آن زمان یک جزیره نبوده است