هفت ضریح

هفت ضریح سپتی در اولد تاون است. آنجا باغ های بزرگی دارد.[۱]

منبع و یادداشت ها