خانه > سرزمینهای یخ و آتش

سرزمینهای یخ و آتش

beyound_the_wall 2

آنسوی دیوار

Braavos 2

شهر براووس

Central Essos 2

مرکز اسوس

Dothraki Sea 2

دریای دوتراکی

East 2

شرق

Free Cities 2

شهرهای آزاد

Journeys 2

مسیر حرکت شخصیت های داستان(خطر اسپویل)

King's Landing 2

بارانداز شاه

Known World 2

دنیای شناخته شده

Slaver's Bay 2

خلیج برده دارها

West 2

غرب

Westeros 2

وستروس