خانه > شورای پادشاهی

شورای پادشاهی

 

پادشاه

استنیس (admin mou)
شورای پادشاهی

ریگار

مورس مارتل

برندون معمار

جورامون