تاجریزی

تاجریزی یک سم می‌باشد. یکی از سموم شایع است.