این روبات توسط جورامون برای انجام یک سری تغییرات اتوماتیک در ویکی ایجاد شده است. کارهایی که این روبات فعلا انجام میدهد:

  • تصحیح خودکار تغییر مسیرهای دوتایی
  • جایگزینی یک کلمه با کلمه ای دیگر در مقالات(فعلا در مرحله تست است)