صنف کهن تاجرین ادویه

صنف کهن تاجرین ادویه سازمان تجاری معروفی در کارث (Qarth) است. آنها برای تسلط بر جنگ ها در شهرها با گروه های تجاری دیگر چون، سیزده و انجمن برادری تورمالین (Tourmaline Brotherhood) و با اصیل زادگان (Pureborn) همکاری می کنند[۱].تاجران ادویه حدود دوازده یا سیزده صد کشتی دارند[۲] . با توجه به زارو خوان داکسوس (Xaro Xhoan Daxos)، تاجرین ادویه باید خودخواه و خودبین باشند.

رویدادهای اخیر

نزاع پادشاهان

پس از نابودی خانه نامیرایان، صنف کهن تاجرین ادویه خواستار مرگ دنریس تارگرین(Daenerys Targaryen) شدند.[۲]

منابع و یادداشت ها