اوبراین مارتل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
(تغییرمسیر از ابرین مارتل)
صفحهٔ تغییرمسیر