کاربر:Samiano

سام هستم ولی بیشتر دوست دارم تیریون باشم :دی

FieryHeartoftheLordofLight.png این کاربر در پرستش
رلور است.