کاربر:Samiano

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

سام هستم ولی بیشتر دوست دارم تیریون باشم :دی

FieryHeartoftheLordofLight.png این کاربر در پرستش
رلور است.