دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش:برنامه ها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

در این صفحه برنامه های آینده برای پیشبرد دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش وستروس نوشته و اولویت بندی میشوند. اگر پیشنهادی دارید در صفحه بحث مطرح کنید.

برنامه های در دست اجرا

  • تهیه مقالات مربوط به خلاصه قسمت های سریال
  • مکاتبه با هنرمندان جهت کسب اجازه استفاده از تصاویر

برنامه های آینده

اولویت های ترجمه مقالات

  • ایجاد مقالات مربوط به خاندان های مهم
  • ایجاد مقالات مربوط به حوادث مهم و تاریخی