فصل ها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

بازی تاج و تخت

AGameOfThrones.jpg

سال ها پیش، واقعه ای مافوق طبیعی فصل ها را از تعادل خارج کرد. در سرزمینی که تابستان دهه ها و زمستان یک عمر باقی می می ماند، مرارت ها دوچندان می شود. سرما باز می گردد و در برهوت های منجمد شمال وینترفل، نیروهایی اهریمنی و مافوق طبیعی در آنسوی دیوار محافظ قلمرو جمع می شوند. در مرکز این کشمکش ها استارک های وینترفل قرار دارند، خاندانی به سرسختی و تندی سرزمینی که در آن به دنیا آمده اند. از سرزمینی سرد و بیرحم تا تابستان دوردست در قلمروی عیاشی های فراوان، همگی قصه لردها و لیدی ها، سربازان و ساحران و قاتلان و حرامزادگانی را روایت می کنند که در این زمانه بدشگون گرد هم آمده اند.

گروهی مرموز از جنگجویان که شمشیرهایی حمل می کنند که از جنس فولاد انسان ها نیست؛ قبیله ای وحشی و تندخو که آدمی را به جنون می کشاند؛ شاهزاده اژدهایی جوان و بیرحم که خواهرش را برای باز پس گیری تاج و تختش معامله می کند؛ و زنی که به خیانت آمیزترین سفرها می رود. در میان دسیسه ها و توطئه های متقابل، تراژدی و خیانت، پیروزی و وحشت، سرنوشت استارک ها، متحدین و دشمنانشان به شدت در تعادل است، طوریکه هر تلاشی برای پیروزی مرگبارترین ستیزه هاست: بازی تاج و تخت.

خلاصه فصل ها

 1. مقدمه
 1. برن I
 2. کتلین I
 3. دنریس I
 4. ادارد I
 5. جان I
 6. کتلین II
 7. آریا I
 8. برن II
 9. تیریون I
 10. جان II
 11. دنریس II
 12. ادارد II
 13. تیریون II
 14. کتلین III
 15. سنسا I
 16. ادارد III
 17. برن III
 18. کتلین IV
 19. جان III
 20. ادارد IV
 21. تیریون III
 22. آریا II
 23. دنریس III
 24. برن IV
 25. ادارد V
 26. جان IV
 27. ادارد VI
 28. کتلین V
 29. سنسا II
 30. ادارد VII
 31. تیریون IV
 32. آریا III
 33. ادارد VIII
 34. کتلین VI
 35. ادارد IX
 36. دنریس IV
 37. برن V
 38. تیریون V
 39. ادارد X
 40. کتلین VII
 41. جان V
 42. تیریون VI
 43. ادارد XI
 44. سنسا III
 45. ادارد XII
 46. دنریس V
 47. ادارد XIII
 48. جان VI
 49. ادارد XIV
 50. آریا IV
 51. سنسا IV
 52. جان VII
 53. برن VI
 54. دنریس VI
 55. کتلین VIII
 56. تیریون VII
 57. سنسا V
 58. ادارد XV
 59. کتلین IX
 60. جان VIII
 61. دنریس VII
 62. تیریون VIII
 63. کتلین X
 64. دنریس VIII
 65. آریا V
 66. برن VII
 67. سنسا VI
 68. دنریس IX
 69. تیریون IX
 70. جان IX
 71. کتلین XI
 72. دنریس X
 73. ضمیمه

نزاع شاهان

AClashOfKings.jpg

زمان به پایان رسیده است. تابستان ده ساله ی صلح و فراوانی رو به پایان است و زمستان سرد و سخت همچون دیوی خشمگین از راه می رسد. دو رهبر بزرگ ـادارد استارک و رابرت براتیون که در زمانه صلح تاثیر بسزایی داشتند- قربانی خیانت سلطنتی شده و مرده اند. هم اکنون از دژ باستانی دراگون استون تا رام ناشدنی های مهیب وینترفل، هرج و مرج حکمفرماست. مدعیان تخت آهنین هفت پادشاهی خود را آماده می کنند تا در جوش و خروش، غوغا و جنگ، بر اداعایشان قمار کنند.

زمانی که پیشگویی شوم آسمان را در هم شکافت ـشهاب سنگی به رنگ خون و آتش - شش فرقه برای کنترل سرزمینی تقسیم شده در نزاع اند. راب پسر ادارد خود را پادشاه شمال نامیده است. در جنوب، جافری، وارث رابرت، تنها اسما حکمران است و قربانی نقشه چینی های درباریانی است که بر بارانداز پادشاه سلطه دارند. هر کدام از برادران رابرت در پی قلمروی خویش است، در حالی که خاندان بی اعتبار گریجوی به پیروزی هایی دست می یابد. در قاره ای دور، ملکه ای تبعید شده، مادر اژدهایان، همه چیز را یه خطر می اندازد تا کودکان گرانقدرش را از میان صحرایی سخت و داغ عبور دهد تا تاجی را به چنگ آورد که قانونا متعلق به اوست.

خلاصه فصل ها

 1. مقدمه
 1. آریا I
 2. سنسا I
 3. تیریون I
 4. برن I
 5. آریا II
 6. جان I
 7. کتلین I
 8. تیریون II
 9. آریا III
 10. داووس I
 11. تیان I
 12. دنریس I
 13. جان II
 14. آریا IV
 15. تیریون III
 16. برن II
 17. تیریون IV
 18. سنسا II
 19. آریا V
 20. تیریون V
 21. برن III
 22. کتلین II
 23. جان III
 24. تیان II
 25. تیریون VI
 26. آریا VI
 27. دنریس II
 28. برن IV
 29. تیریون VII
 30. آریا VII
 31. کتلین III
 32. سنسا III
 33. کتلین IV
 34. جان IV
 35. برن V
 36. تیریون VIII
 37. تیان III
 38. آریا VIII
 39. کتلین V
 40. دنریس III
 41. تیریون IX
 42. داووس II
 43. جان V
 44. تیریون X
 45. کتلین VI
 46. برن VI
 47. آریا IX
 48. دنریس IV
 49. تیریون XI
 50. تیان IV
 51. جان VI
 52. سنسا IV
 53. جان VII
 54. تیریون XII
 55. کتلین VII
 56. تیان V
 57. سنسا V
 58. داووس III
 59. تیریون XIII
 60. سنسا VI
 61. تیریون XIV
 62. سنسا VII
 63. دنریس V
 64. آریا X
 65. سنسا VIII
 66. تیان VI
 67. تیریون XV
 68. جان VIII
 69. برن VII
 70. ضمیمه

یورش شمشیرها

AStormOfSwords.jpg

Of the five contenders for power, one is dead, another in disfavor, and still the wars rage as violently as ever, as alliances are made and broken. Joffrey, of House Lannister, sits the Iron Throne, uneasy ruler of the land of the Seven Kingdoms. His bitterest rival, Lord Stannis, stands defeated and disgraced, victim of the jealous sorceress who holds him in her evil thrall. But young Robb, of House Stark, still rules the North from the fortress of Riverrun. Robb plots against his despised Lannister enemies, even as they hold his sister hostage at King’s Landing, seat of the Iron Throne. Meanwhile, making her way across a blood-drenched continent is the exiled queen, دنریس, mistress of the only three dragons still left in the world.

As opposing forces maneuver for the final titanic showdown, an army of barbaric wildlings arrives from the outermost line of civilization. In their wake is a horde of mythical Others, a supernatural army of the living dead whose animated corpses are unstoppable. As the future of the land hangs in the balance, no one will rest until the Seven Kingdoms have exploded in a veritable storm of swords.

خلاصه فصل ها

 1. مقدمه
 1. جیمی I
 2. کتلین I
 3. آریا I
 4. تیریون I
 5. داووس I
 6. سنسا I
 7. جان I
 8. دنریس I
 9. برن I
 10. داووس II
 11. جیمی II
 12. تیریون II
 13. آریا II
 14. کتلین II
 15. جان II
 16. سنسا II
 17. آریا III
 18. سمول I
 19. تیریون III
 20. کتلین III
 21. جیمی III
 22. آریا IV
 23. دنریس II
 24. برن II
 25. داووس III
 26. جان III
 27. دنریس III
 28. سنسا III
 29. آریا V
 30. جان IV
 31. جیمی IV
 32. تیریون IV
 33. سمول II
 34. آریا VI
 35. کتلین IV
 36. داووس IV
 37. جیمی V
 38. تیریون V
 39. آریا VII
 40. برن III
 41. جان V
 42. دنریس IV
 43. آریا VIII
 44. جیمی VI
 45. کتلین V
 46. سمول III
 47. آریا IX
 48. جان VI
 49. کتلین VI
 50. آریا X
 51. کتلین VII
 52. آریا XI
 53. تیریون VI
 54. داووس V
 55. جان VII
 56. برن IV
 57. دنریس V
 58. تیریون VII
 59. سنسا IV
 60. تیریون VIII
 61. سنسا V
 62. جیمی VII
 63. داووس VI
 64. جان VIII
 65. آریا XII
 66. تیریون IX
 67. جیمی VIII
 68. سنسا VI
 69. جان IX
 70. تیریون X
 71. دنریس VI
 72. جیمی IX
 73. جان X
 74. آریا XIII
 75. سمول IV
 76. جان XI
 77. تیریون XI
 78. سمول V
 79. جان XII
 80. سنسا VII
 81. موخره
 82. ضمیمه

ضیافتی برای کلاغ ها

AFeastForCrows.jpg

It seems too good to be true. After centuries of bitter strife and fatal treachery, the seven powers dividing the land have decimated one another into an uneasy truce. Or so it appears. . . . With the death of the monstrous King Joffrey, his mother سرسی is ruling as regent in King’s Landing. Robb Stark’s demise has broken the back of the Northern rebels, and his siblings are scattered throughout the kingdom like seeds on barren soil. Few legitimate claims to the once desperately sought Iron Throne still exist, or they are held in hands too weak or too distant to wield them effectively. The war, which raged out of control for so long, has burned itself out.

But as in the aftermath of any climactic struggle, it is not long before the survivors, outlaws, renegades, and carrion eaters start to gather, fighting for the spoils and picking over the bones of the dead. Now in the Seven Kingdoms, as the human crows assemble over a banquet of ashes, daring new plots and dangerous new alliances are formed, while surprising faces—some familiar, others only just appearing—are seen emerging from an ominous twilight of past struggles and chaos to take up the challenges ahead.

It is a time when the wise and the ambitious, the deceitful and the strong will acquire the skills, the power, and the magic to survive the stark and terrible times that lie before them. It is a time for nobles and commoners, soldiers and sorcerers, assassins and sages to come together and stake their fortunes . . . and their lives. For at a feast for crows, the guests are many but the survivors are only a few.

خلاصه فصل ها

رقصی با اژدهایان

ADanceWithDragons.jpg

In the aftermath of a colossal battle, the future of the Seven Kingdoms hangs in the balance—beset by newly emerging threats from every direction. In the east, دنریس Targaryen, the last scion of House Targaryen, rules with her three dragons as queen of a city built on dust and death. But دنریس has thousands of enemies, and many have set out to find her. As they gather, one young man embarks upon his own quest for the queen, with an entirely different goal in mind.

Fleeing from Westeros with a price on his head, تیریون Lannister, too, is making his way to دنریس. But his newest allies in this quest are not the rag-tag band they seem, and at their heart lies one who could undo دنریس’s claim to Westeros forever. Meanwhile, to the north lies the mammoth Wall of ice and stone—a structure only as strong as those guarding it. There, جان Snow, 998th Lord Commander of the Night’s Watch, will face his greatest challenge. For he has powerful foes not only within the Watch but also beyond, in the land of the creatures of ice.

From all corners, bitter conflicts reignite, intimate betrayals are perpetrated, and a grand cast of outlaws and priests, soldiers and skinchangers, nobles and slaves, will face seemingly insurmountable obstacles. Some will fail, others will grow in the strength of darkness. But in a time of rising restlessness, the tides of destiny and politics will lead inevitably to the greatest dance of all.

خلاصه فصل ها

 1. مقدمه
 1. تیریون I
 2. دنریس I
 3. جان I
 4. برن I
 5. تیریون II
 6. مرد بازرگان
 7. جان II
 8. تیریون III
 9. داووس I
 10. جان III
 11. دنریس II
 12. ریک I
 13. برن II
 14. تیریون IV
 15. داووس II
 16. دنریس III
 17. جان IV
 18. تیریون V
 19. داووس III
 20. ریک II
 21. جان V
 22. تیریون VI
 23. دنریس IV
 24. لرد گم شده
 25. بادزده
 26. عروس نافرمان
 27. تیریون VII
 28. جان VI
 29. داووس IV
 30. دنریس V
 31. ملیساندره I
 32. ریک III
 33. تیریون VIII
 34. برن III
 35. جان VII
 36. دنریس VI
 37. شاهزاده وینترفل
 38. نگهبان
 39. جان VIII
 40. تیریون IX
 41. خائن
 42. غنیمت شاه
 43. دنریس VII
 44. جان IX
 45. دختر کور
 46. روحی در وینترفل
 47. تیریون X
 48. جیمی I
 49. جان X
 50. دنریس VIII
 51. تیان I
 52. دنریس IX
 53. جان XI
 54. سرسی I
 55. محافظ ملکه
 56. خواستگار آهن
 57. تیریون XI
 58. جان XII
 59. شوالیه خلع شده
 60. خواستگار جواب شده
 61. گریفین دوباره متولد شده
 62. قربانی
 63. ویکتاریون I
 64. دختر کوچک زشت
 65. سرسی II
 66. تیریون XII
 67. شاه شکن
 68. رام کننده اژدها
 69. جان XIII
 70. دست ملکه
 71. دنریس X
 72. موخره
 73. ضمیمه

بادهای زمستان

Nocover.png

تا کنون شش فصل از این کتاب منتشر شده.[۱]

خلاصه فصل ها

داستان های دانک و اگ

Hedgeknight.jpgTheSwornSword.jpgCover warriors 1.jpg

Set in a time eighty-nine years before the events depicted in A Game of Thrones, these stories relate the adventures of the hedge knight Dunk (Ser Duncan the Tall, a legendary member of the Kingsguard) and his young squire, Egg. Ser Dunk enters a jousting tournament only to find he is soon fighting for more than just recognition.

The three tales published as of 2011 are, in order:

منابع

 1. سایت رسمی جرج مارتین