دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش:رویدادهای کنونی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

لیست وقایع و تاریخهای مهم در دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش.

2013

  • 2013-06-22 (1 تیر 1392): افتتاح دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش.
  • 2013-08-14 (23 مرداد 1392): عبور از مرز 200 مقاله در کمتر از 2 ماه.
  • 2013-08-17 (26 مرداد 1392): اتصال به ویکی انگلیسی نغمه ای از یخ و آتش.
  • 2013-09-16 (25 شهریور 1392): عبور از مرز 300 مقاله در کمتر از 3 ماه.
  • 2013-11-15 (24 آبان 1392): اتصال به ویکی ایتالیایی La Barriera Wiki.

2014

  • 2014-01-03 (13 دی 1392): رسیدن به مرز 400 مقاله.
  • 2014-06-22 (1 تیر 1393): اولین سالگرد افتتاح دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش.
  • 2014-06-29 (8 تير 1393): عبور از مرز 500 مقاله.

2015

  • 2015-02-24 (5 اسفند 1393): عبور از مرز 600 مقاله.

2018

  • 2018-07-10 (5 اسفند 1393): عبور از مرز 700 مقاله.