پورتال:جغرافیا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Beige-bg rounded v1.png

دنیای شناخته شده

 
Beige-bg rounded v1.png

قاره ها

 


  • سوتوریوس: چیز زیادی از این قاره نمیدانیم، سوتوریوس در جنوب ایسوس و در ورای دریای تابستان قرار گرفته است. این قاره بزرگ از جنگلها و صحراها تشکیل شده. گفته میشود که آنجا بیماری طاعون و حیوانات درنده وجود دارد و تنها سواحل شمالی آن کاوش شده است.

    مناطق: نات · جزیره اشک ها · ‏دماغه باسیلیسک