سرزمین های سلطنتی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
سرزمین‌های سلطنتی با دژهای بزرگش

سرزمین‌های سلطنتی یکی از نه منطقه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی قاره‌ی وستروس می‌باشد.[۱] این سرزمین‌ها هیچ‌گاه یه کشور مستقل نبوده‌اند، در عوض بر سر آن بین سرزمین های رودخانه، سرزمین های طوفان و دیگر مناطق رقابت بوده است تا زمانی که اگان فاتح در جریان جنگ فتح کنترل منطقه را به دست گرفت و آن را اولین قدم خود در این قاره نامید. از آن زمان، سرزمین‌های سلطنتی مستقیماً توسط تخت آهنین اداره می‌شود، نخست توسط تارگرین‌ها و پس از قیام رابرت به دست خاندان براتیون. به حرامزادگان با نسب اصیل در سرزمین‌های سلطنتی لقب واترز داده می‌شود.

جغرافیا

سرزمین‌های سلطنتی در اطراف خلیج بلک واتر قرار دارد و پایتخت، بارانداز پادشاه در محل تلاقی بلک واتر راش به خلیج ساخته شده است. بارانداز پادشاه، بزرگترین شهر وستروس، سپت اعظم بیلور و قلعه‌ی سرخ را در خود دارد. قلعه‌ی سرخ را خاندان براتیون از بارانداز پادشاه اداره می‌کند. سکونت‌ گاه‌های شمال بارانداز پادشاه، شامل انتلرز (جایگاه خاندان باکولرازبی (جایگاه خاندان رازبیاستاک ورث (جایگاه خاندان استاک ورثداسکندیل (جایگاه خاندان رایکر و بندرگاه دوم منطقه) می‌باشد. در مناطق شمالی‌تر، روکس رست (جایگاه خاندان استانتون) و دماغه‌ی شکاف پنجه قرار دارد. دماغه‌ی شکاف پنجه، شبه‌جزیره‌ای ناهموار با مردمانی منزوی است که قلعه‌هایش دایر دن (جایگاه خاندان برونبراون هالو (دیگر جایگاه خاندان برون)، و ویسپرز (سابقا جایگاه خاندان کرب) می‌باشد. شمال دماغه‌ی شکاف پنجه، خلیج خرچنگ ها و دره ارن قرار دارد.[۲]

اقتصاد

تاریخ

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

نزاع شاهان

یورش شمشیرها

رقصی با اژدهایان

خاندان‌ها

Edgerton.png خاندان ادگرتون.
Stokeworth.png خاندان استاک ورث از استاک ورث.
House Staunton.PNG خاندان استانتون از روکس رست.
House Slynt.PNG خاندان اسلینت.
BarEmmon.png خاندان بار امون از شارپ پوینت.
House Buckwell.PNG خاندان باکول از انتلرز.
altHouse Unknown خاندان باگز.
Bywater.PNG خاندان بای واتر.
Joffrey sigil coat.png خاندان براتیون از بارانداز پادشاه.
Stannis sigil coat.png خاندان براتیون از دارگون استون.
House Brune.PNG خاندان برون از براون هالو.
altHouse Unknown خاندان برون از دایر دن.
House Blount.PNG خاندان بلانت.
House Blackfyre crest.png خاندان بلک فایر.
House Byrch.PNG خاندان بیرچ.
House Pyle.PNG خاندان پایل.
altHouse Unknown خاندان پاین.
House Targaryen.PNG خاندان تارگرین از بارانداز پادشاه.
Thorne.png خاندان ترون.
House Chelsted.PNG خاندان چلستد.
House Chyttering.PNG خاندان چیترینگ.
altHouse Unknown خاندان دارک.
House Darklyn.PNG خاندان دارکلین از داسکندیل.
House Rosby.PNG خاندان رازبی از رازبی.
House Rambton.PNG خاندان رامبتون.
House Rykker.PNG خاندان رایکر از داسکندیل.
House Rollingford.PNG خاندان رولینگ فورد.
Sunglass.png خاندان سان گلس از سییت پورت ساوند.
Celtigar.png خاندان سلتیگار از جزیره پنجه.
House Farring.PNG خاندان فارینگ.
Follard.png خاندان فولارد.
House Cargyll.PNG خاندان کارگیل.
altHouse Unknown خاندان کرب از ویسپرز.
House Cressy.PNG خاندان کرسی.
altHouse Unknown خاندان کیو.
House Gaunt.PNG خاندان گانت.
Langward.png خاندان لنگوارد.
House Mallery.PNG خاندان مالری.
House Manning.PNG خاندان منینگ.
House Massey.png خاندان میسی از استون دنس.
House Velaryon.PNG خاندان ولاریون از دریفت مارک.
House Wendwater.PNG خاندان وند واتر.
House Harte.PNG خاندان هارت.
altHouse Unknown خاندان هاردی.
altHouse Unknown خانادن هاگ از سوز هورن.
House Hollard.PNG خاندان هولارد.
Hayford.PNG خاندان هی فورد از هی ورد.


منابع و یادداشت‌ها