سال های پس از ورود اگان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.
S.i.S.
تخته زمانی پادشاهی پس از فتح اگان.پادشاهان تارگرین در سیاه ، سفید و یا قرمز است و پادشاهی براتیون زرد و دوره های شورش نارنجی

این صفحه تهیه شده است برای گاهشناسی وقایع دوران از زمان ورود اگان به همراه رویدادهای عصر ، که توسط استاد های اعظم و مردم تحصیل کرده به گردهمایی آماده است.جرج آر. آر. مارتین گاه نسبت به تاریخ بی توجه و مبهم بوده است ، از این رو این گاهشناسی برپایه تاریخ های کلیدی چون سن ، مرگ ، شخصیت و غیره است.برای نگاه کلی تر بر تاریخ می توانید به تاریخ نگار وقایع مهم مراجعه کنید.

همچنین نگاه کنید به : نظریه های سال های پس از ورود اگان


سال 1 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیری

عنوان ها و موقعیت ها

سال 37 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیری

سال 42 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

سال 48 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیریسال 103 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

سال 120 پس از ورود اگان

تولد

سال 121 پس از ورود اگان

تولد

سال 129 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیری

سال 131 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیری

رقص اژدهایان به پایان می رسد.[۳]

سال 137 پس از ورود اگان

تولد

سال 138 پس از ورود اگان

تولد

سال 143 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 144 پس از ورود اگان

تولد

سال 145 پس از ورود اگان

تولد

سال 147 پس از ورود اگان

تولد

سال 150 پس از ورود اگان

تولد

سال 154 پس از ورود اگان

تولد

سال 155 پس از ورود اگان

رویدادها

سال 157 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیری

سال 161 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

درگیری

 • نیرو های دورنی (Dornishmen) نیروهای تارگرین ها را غافلگیر میکنند و آنها را از دورن بیرون می کنند.

سال 162 پس از ورود اگان

تولد

سال 168 پس از ورود اگان

ازدواج

سال 169 پس از ورود اگان

تولد

سال 170 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 171 پس از ورود اگان

تولد

 • بیلور اول اولین با نام او، به دلایل ناشناخته می میرد.

رویدادها

سال 172 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 175 پس از ورود اگان

تولد

سال 182 پس از ورود اگان

رویدادها

سال 184 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 189 پس از ورود اگان

تولد

سال 191 پس از ورود اگان

تولد

سال 192 پس از ورود اگان

تولد

سال 196 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 197 پس از ورود اگان

رویدادها

سال 198 پس از ورود اگان

تولد

سال 199 پس از ورود اگان

رویدادهاسال 201 پس از ورود اگان

تولد

سال 205 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

 • لرد دانداریون پیر و لرد کارون، پادشاه کرکس را از کوهستان سرخ بیرون می آورند و او را به جرم خیانت می کشند.

سال 207 پس از ورود اگان

رویدادها

سال 208 پس از ورود اگان

حوادث شرح داده شده است در سال 208 در کتاب شوالیه ی آواره رخ می دهند.

تولد

مرگ

رویدادها

سال 209 پس از ورود اگان

معروف به بیماری بهار بزرگ

مرگ

رویدادها

سال 210 پس از ورود اگان

ازدواج

سال 211 پس از ورود اگان

حوادث شرح داده شده در سال 211 در کتاب شمشیر قسم خورده رخ می دهند.

ازدواج

رویدادها

سال 211 پس از ورود اگان

حوادث شرح داده شده در سال 212 در کتاب شوالیه مرموز رخ می دهند.

مرگ

ازدواج

رویدادها

سال 216 پس از ورود اگان

تولد

سال 217 پس از ورود اگان

رویدادها

سال 220 پس از ورود اگان

تولد

سال 221 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

سال 225 پس از ورود اگان

تولد

سال 230 پس از ورود اگان

تولد

سال 232 پس از ورود اگان

مرگ

سال 233 پس از ورود اگان

مرگ

رویدادها

سال 234 پس از ورود اگان

تولد

سال 235 پس از ورود اگان

تولد

سال 237 پس از ورود اگان

تولد

سال 237 پس از ورود اگان

تولد

سال 240 پس از ورود اگان

تولد

سال 243 پس از ورود اگان

تولد

سال 244 پس از ورود اگان

تولد

سال 245 پس از ورود اگان

تولد

سال 247 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 248 پس از ورود اگان

تولد

سال 248 پس از ورود اگان

تولدسال 253 پس از ورود اگان

رویدادها

سال 254 پس از ورود اگان

تولد

سال 256 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 257 پس از ورود اگان

تولد

سال 258 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 259 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 260 پس از ورود اگان

تولد

 • اما، بعدها یک فاحشه میخانه می شود.

رویدادها

سال 261 پس از ورود اگان

تولد

سال 262 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 263 پس از ورود اگان

تولد

سال 264 پس از ورود اگان

تولد

سال 265 پس از ورود اگان

تولد

سال 266 پس از ورود اگان

تولد

سال 267 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 268 پس از ورود اگان

مرگ

سال 270 پس از ورود اگان

تولد

سال 271 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 272 پس از ورود اگان

تولد

سال 273 پس از ورود اگان

تولد

سال 274 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

سال 275 پس از ورود اگان

تولد

سال 276 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 277 پس از ورود اگان

تولد

سال 278 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

ازدواج

رویدادها

سال 279 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 280 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 281 پس از ورود اگان

معروف به سال بهار دروغین

تولد

مرگ

رویدادها

سال 282 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

 • گرگور کلگان توسط ریگار تارگرین شوالیه می شود.
 • آغاز قیام رابرت
 • جان ارن پرچم دارن خود را بر علیه ایریس فرا می خواند.
 • جان ارن با لرد های دره که به او نپیوسته بودند، وارد جنگ می شود.
 • ادارد استارک و رابرت براتیون، از شمال و سرزمین های طوفان پرچم دارن خود را فرا می خواندند.
 • محاصره ی استورمز اند توسط لرد تایرل و لرد ردواین شروع می شود.

سال 283 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

ازدواج

رویدادها

سال 284 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 285 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 286 پس از ورود اگان

تولد

سال 287 پس از ورود اگان

تولد

ازدواج

رویدادها

 • لرد تایوین لنیستر پس از آنکه دریافت پسرش با یک دهقان زاده به نام تایشا ازدواج کرده است، با تمام محافظینش و نهایتا تیریون او را مورد تجاوز قرار داد. او به «جایی که فاحشه ها میرن» فرستاده شد.

سال 288 پس از ورود اگان

تولد

سال 289 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

ازدواج ها

رویدادها

درگیرها

سال 290 پس از ورود اگان

تولد

سال 291 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 292 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 293 پس از ورود اگان

تولد

رویدادها

سال 294 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

رویدادها

سال 295 پس از ورود اگان

تولد

سال 296 پس از ورود اگان

تولد

سال 297 پس از ورود اگان

تولد

مرگ

شخصیت های برجسته

رتبه پایین


رویدادها


سال 298 پس از ورود اگان

تقریبا تمام فصل های کتاب بازی تاج و تخت در سال 298AL رخ می دهند.

تولد

مرگ

شخصیت های برجسته

در شمال
آنسوی دیوار
آنسوی دریای باریک
در بارانداز پادشاه
در سرزمین های رودخانه
سایر نقاط وستروس

دون پایه ها

در شمال
آنسوی دیوار
آنسوی دریای باریک
در بارانداز پادشاه
در سرزمین های رودخانه
سایر نقاط وستروس

ازدواج

عناوین و موقعیت ها

پادشاه

ملکه

شورای کوچک

لرد

گارد پادشاهی

قلعه بان

سایر عناوین

رویدادها

درگیری ها

نبردهای گولدن توث، مامرز فورد، ریورران، گرین فورک، ویسپرینگ وود و کمپ ها

سایر رویدادها

سال 299 پس از ورود اگان

تقریبا تمام فصل های کتاب های نزاع پادشاهان و یورش شمشیرها در سال 299 رخ می دهند

تولدها

مرگ

شخصیت های برجسته

در شمال
آنسوی دیوار
آنسوی دریای باریک
در بارانداز پادشاه
در سرزمین های رودخانه
سایر نقاط وستروس

دون پایه ها

در شمال
در آنسوی دیوار
آنسوی دریای باریک
در بارانداز پادشاه
در سرزمین های رودخانه
سایر نقاط وستروس

ازدواج

عناوین و موقعیت ها

پادشاه

ملکه

شورای کوچک

لرد

گارد پادشاه

شوالیه

قلعه بان

سایر عناوین

رویدادها

درگیری ها

سایر رویدادها

سال 300 پس از ورود اگان

فصل پایانی یورش شمشیرها (ازدواج پادشاه جافری که در نخستین روز قرن سوم پس از ورود اگان برگزار شد) در سال 300AL اتفاق می افتد و همچنین تمام فصل های ضیافت کلاغ ها و رقصی با اژدهایان در این سال رخ می دهند.

تولد

مرگ

شخصیت های برجسته

در شمال
در آنسوی دیوار
آنسوی دریای باریک
در بارانداز پادشاه
در سرزمین های رودخانه
سایر نقاط وستروس

دون پایه ها

در شمال
در آنسوی دیوار
در آنسوی دریایی باریک
در بارانداز پادشاه
در سرزمین های رودخانه
سایر نقاط وستروس

ازدواج

عناوین و موقعیت ها

پادشاه
ملکه
شورای کوچک
لرد
گارد پادشاهی
شوالیه
دژبان
سایر عناوین

رویدادها

درگیری ها
سایر رویدادها

منابع