ورود اگان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

ورود اگان (Aegon's Landing)این رویدادی است که در آن اگان تارگرین اول برای اولین بار پای خود را در وستروس میگذارد و قصد فتح آنجا را میگیرد.این رویداد باعث اغاز جنگ فتح میشود که در آن شش پادشاهی از هفت پادشاهی تحت حکومت او قرار میگیرد و جنگ به پایان میرسد.[۱]

این رویداد به عنوان یک دوره در تقویم پادشاهی استفاده میشود.[۲]

منابع و یادداشت ها