دیمون بلک فایر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

تعدادی از اعضای خاندان بلک فایر دیمون بلک فایر نامیده شدند:

  • دیمون بلک فایر اول، موسس خاندان و برجسته‌ترین عضو آن؛مدعی بلک فایر در جریان شورش اول بلک‌فایر.
  • دیمون بلک فایر دوم، سومین پسر دیمون بلک فایر اول؛ مدعی بلک‌فایر در جریان شورش دوم بلک‌فایر.
  • دیمون بلک فایر سوم، پسر ارشد هیگور بلک فایر اول و نوه‌ی دیمون بلک‌فایر اول؛ مدعی بلک‌فایر در جریان شورش سوم بلک‌فایر.
  • دیمون بلک فایر، که تبار دقیق او تاکنون نامشخص مانده است؛ یکی از عموزاده‌های میلیس اول و فرمانده‌ی گروه طلایی در برهه‌ای از زمان.