مذهب هفت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
مذهب از Nicole Cardiff

مذهب هفت يک مذهب چند گانه در هفت پادشاهي است. و بيشتر مواقع به عنوان "مذهب" خطاب مي شود. تنها قسمت ها در وستروس(Westeros) که مذهب در آن ها پرستيده نمي شود، شمال(North) و جزایر آهن(Iron Isand) هستند، که هنوز پرستش خدایان قديم(Old God) و خدای مغروق(Drowned God) در آن ها به قوت ادامه دارد. خدایان مذهب هفت را برای جدا کردن از خدایان قدیم شمال، با نام خدایان جدید می‌شناسند.

هفت جنبه خدا و ستاره هفت پر در مرکز آن
هفت جنبه خدا از Guad

هفت

مذهب هفت اعتقاد به يک خدای اصلی با هفت جنبه دارد، که هر کدامشان، نماينده يک بعد خداوندی است. پيروان اين آيين، به آن جنبه اي از هفت دعا مي کنند و طلب راهنمايی مي نمايند که به آن نياز دارند. اين جنبه ها عبارتند از:

  • پدر: يا پدر بالا، نماينده قضاوت. او به شکل يک مرد ريشدار که ترازو حمل مي کند، توصيف شده. و در حوزه عدالت برای او دعا مي شود.
  • مادر: يا مادر بالا، نماينده مادری و پرورش فرزندان. به او برای باروری و شفقت، دعا مي شود. و او را با لبخندی عاشقانه توصيف مي کنند.
  • جنگجو: نماينده قدرت در نبرد مي باشد. به او برای کسب شجاعت و پيروزی دعا مي شود. او به همراه خود شمشير دارد.
  • دوشیزه: نماينده مظلوميت و عفت مي باشد. به او معمولا برای حفاظت از عفت دوشيزگان دعا مي شود.
  • آهنگر: نماينده صنعت و نيروی انسانی است. به او معمولا در زمانی دعا مي شود که نياز است کاری به پايان برسد، برای کسب قدرت بدنی. او يک چکش حمل مي کند.
  • عجوزه: نماينده دانايی. او يک فانوس در دست دارد و برای کسب راهنمايی دعا مي شود.
  • غریبه: يک استثنا در ميان ساير جنبه ها. غريبه نماينده مرگ و ناشناخته هست. پرستش کنندگان، به ندرت طلب چيزی از غريبه مي کنند. ولی افراد مطرود، گاهی کمک اين خدا را جويا مي شوند.

تعالیم

مذهب هفت، دين رسمی در هفت پادشاهی است و به شدت با قوانين و فرهنگ مردم اجين شده است. مذهب تعداد زيادی دروس اخلاقیمهم دارد. کراهت قمار، موعظه هايی بر عليه حرامزادگی، و ممنوعيت زنای با محارم و خویشاوندکشی.

يکی از اصلیترين کتاب های مقدس در مذهب، ستاره هفت پر(The Seven-Pointed Star) مي باشد. که مانند انجيل به چند بخش تقسيم شده است. مانند "کتاب دوشيزه". به نظر مي رسد که هر کدام از هفت جنبه، کتاب مخصوص خود را دارند. "آواز هفت"(The Song of the Seven) يک آواز برای دعا به درگاه همه هفت جنبه به غير از غريبه مي باشد.[۱]"دوشیزه، مادر و عجوزه"(Maiden, Mother and Crone) آوازی در مورد زنان هفت جنبه است.

انتظار مي رود که هفت در طول محاکمه با نبرد، از آن جنگجويی حمايت کند که حق با او ميباشد. برای تبديل شدن به يک شواليه، يک ملازم بايد در يک سپت شب زندهداری کند و به نام هفت، تدهين شود. به همين دليل است که در قسمت هايی که هفت نفوذی ندارد، مانند شمال، تعداد بسيار اندکی شواليه يافت مي شود. شهر وایت هاربر(White Harbor)، و خاندانی که بر آن حکومت مي کند، يعنی مندرلی ها(Manderly)، تنها شمالی های برجسته اي هستند که پيرو هفت مي باشند.

شماره هفت در اين مذهب، مقدس تلقی مي شود. اين باور وجود دارد که همانند هفت چهره خدا، هفت جهنم هم وجود دارد. هفت آواره ( همان سياره برای وستروسی ها) در آسمان، هم مقدس محسوب مي شود. حتی اين باور وجود دارد که لطف و بخشش هم هفت جنبه دارد. وجود عدد هفت در مراسم مذهبی يا انواع اشيا، به گونهاي يک امضای مقدس محسوب می شود. مومنين به مذهب هفت، ستاره هفت پر، منشور کريستالی و تير و کمان را به عنوان نماد مذهبشان استفاده مي کنند.در مراسم مذهبی، به کرات از نور و کريستال به عنوان نماينده هفت جنبه در يک خدا استفاده مي شود.

مکان دعای پيروان هفت، سپت ناميده مي شود و هر سپتی، شامل نقاشیهايی از شمايل هر هفت جنبه خدا مي باشد. در سپتهاي محلی و روستايی، اين شمايل ها ممکن است تنها ماسک های کنده کاری شده يا نقاشیهايی با ذغال بر روی ديوار باشند، در حالی که در سپت های ثروتمند، احتمال دارد مجسمه هايی با تزيين فلز براق و يا سنگ وجود داشته باشد. پيروان، در برابر محراب هر جنبه، شمع روشن مي کنند. مراسم ها توسط عالیترين مقام روحانی مرد رهبری مي شود و دعا معمولا به صورت آواز خوانده مي شود. در روز نام دهی کودک، نوزاد را با هفت روغن تدهين مي دهند. جايگاه ازدواج هم در بين دو محراب مادر و پدر مي باشد. مراسم های مذهبی معمولا در مناطق مرفه نشين انجام مي شود و در بعضی شرايط خاص، ممکن است با گروه کری از هفتاد و هفت سپتا، همراه شود.

مقامات و نقش ها

سپتون اعظم اثر Amoka

کشيشان در مذهب هفت، قسم خورده به خدا تلقی مي شوند: "سپتون"(Septon) برای مردان و "سپتا"(Septa) برای زنان. آن ها ابتديی ترين خدمتکاران در رکاب هفت محسوب مي شوند. سپتون ها وسپتا ها مجموعهاي از عهد ها را مي بندند. عهد هايی برای خدمت خالصانه به هفت، در هر شکل ممکن.

رهبری

مذهب توسط يک شورا از بلند مرتبه ترين سپتون ها و سپتا ها، به نام "دیندارترین"(Most Devout) هدايت مي شود. در راس ديندار ترين، سپتون اعظم(High Septon) قرار دارد. کسی که در سپت اعظم بیلور(Great Sept of Baelor)، که در بارانداز شاه(King's Landing) واقع شده، ساکن است. گرچه سپتون اعظم معمولا از ميان اعضای ديندار ترين برگزيده مي شود، ولی هيچ اجباری در اين امر نيست، در گذشته افرادی که عضو ديندار ترين هم نبوده اند، به اين مقام نائل آمده اند.

سپتون ها

روحانيون مرد در مذهب هفت، سپتون نام دارند، که برای آن ها تعداد زيادی دستور و خدمت وجود دارد. هر سپتونی خدمت خود را وقف يکی از هفت جنبه مي کند. برای مثال، سپتون هايی وجود دارند که به آهنگر قسم خورده اند، که آن ها چکش های کوچک آهنی که به يک تسمه بسته شده اند، دور گردن خود مي اندازند. سپتون هايی که متعلق به سپتی نيستند، در کل کشور سر گردانند و در ازای غذا و سرپناه، به جمعيت های کوچک و روستايی خدمت مي کنند. آن ها گاهی اوقات با نام "برادران ملتمس"(Begging Brothers) خطاب مي شوند و هميشه يک کاسه کوچک فلزی دور گردنشان مي اندازند. رهبری مذهب را نيز شخصی به نام سپتون اعظم به عهده دارد.

یک سپتون از خاندان تالی-FANTASY FIGHT GAME
سپتا

روحانيون زن، سپتا خوانده مي شوند. که برای آن ها تعداد زيادی دستور و خدمات وجود دارد. گونه هایی متفاوتی از سپتا ها وجود دارد، که به آن ها سفيد، خاکستری و آبی مي گويند، اما مشخص نيست که هر رنگ به کدام جنبه هفت مربوط مي شود. صومعه هايی برای سپتا ها وجود دارد که به آن "خانه مادر" مي گويند. که يکی از بزرگ ترين آن ها در اولد تاون قرار دارد. سپتا ها در بعضی مواقع به عنوان يک پرستار در بين خدمه خاندان هايی که اهميت بالايی دارند، کار مي کنند. در محاکمه ی زنانی که به هفت ايمان دارند، سپتا ها نيز در ميان هفت قاضی مي نشينند. سپتا های بلند مرتبه، مي توانند به اعضای دیندار ترين بپيوندند، که اين بدين معنا است که آن ها مي توانند در انتخاب سپتون اعظم نقش داشته باشند.

فرقه ها

خواهران خاموش

خواهران خاموش(Silent Sisters) يکی از فرقه های جدا شده از مذهب هفت است که قسم خورده اند که در خدمت غريبه باشند، شامل افرادی مي شود که به حفظ پاکدامنی خود و سکوت عهد بسته اند. آن ها مسئول حمل اجساد و يا آماده سازی آن ها بری مراسم تدفين هستند. آن ها به عنوان سپتا دانسته نمي شوند. خواهران خاموش گاهی اوقات با نام "زنان غريبه" هم خطاب مي شوند.آن ها با لباس های خاکستری خود را مي پوشانند و تمام صورت خود به غير از چشمان را مخفی نگاه ميدارند.[۲]

خواهران خاموش به اجساد رسيدگی مي کنند، که اين شامل خارج کردن روده ها و ارگان های بدن نيز مي شود. مانند کشيدن خون. آن ها همچنين جسد را با گياهان معطر و دانه ها پر مي کنند تا از بوی بد فساد در امان بماند.

مذهب متخاصم

دو فرقه ی ارتشی، که به نام مذهبيون افراطی معروفند، به قرار زير مي باشند:

  • "فرزندان جنگجو"(Warrior's Son): آن ها يک فرقه از شواليه ها هستند که مقام و زمين هايشان را متعلق به هفت معرفی مي کنند. آن ها زره ی نقره اي تزيين شده روی لباس هايشان مي پوشند. همچنين يک شنل تير و کمان و يک شمشير کريستالی به شکل ستاره در غلافشان وجود دارد. آن ها به داشتن تعصب و دشمنی کينه توزانه نسبت به دشمنان مذهب هفت، معروف هستند. آن ها نقش شمشير در "شمشير و ستاره ها" را دارند.
  • "پیروان فقیر"(Poor Fellows): يک فرقه ی متواضع از مردان و حتی زنان معمولی و غير اشرافی است. آن ها بسيار شبيه به برادران ملتمس هستند، در حالی که ميزان تعصب آن ها در نقطه مقابل برادران ملتمس قرار دارد. پیروان فقير در مملکت سرگردانند و از زائرين در مسير های بين سپت ها محافظت مي کنند. آن ها پياده هايی سبک زره هستند، که هر نوع اسلحه اي که بتوانند بسازند يا پيدا کنند، به همراه دارند. معمولا تبر يا چماق. آن ها همچنين يک ستاره سفيد و قرمز را به عنوان نشان خود دارند. آن ها نقش ستاره ها را در "شمشير و ستاره ها" دارند.
برادران ملتمس

کشيشانی که قسم خورده اند تا سرگردان باشند. آن ها خود را با يک ردا بلند قهوه اي ميپوشانند و برای صدقه به مومنين هفت التماس مي کنند. آن ها در جاده های وستروس مي گردند و موعظه مي کنند.

برادران متفکر

آن ها در يک جمعيت مذهبی به نام سپتری زندگی و کار مي کنند. اعضای سپتری معمولا عهد به سکوت مي بندند. سپتری توسط "برادران ارشد" رهبری مي شود، که تنها کسانی هستند که شايد هميشه مي توانند صحبت کنند. برادران ارشد با کمک سرپرستان مي توانند سپتری را اداره کنند. برادران در تعمق، دعا و سکوت شهره هستند. برادران يک ردا کوتاه قهوه اي با آستين های پهن و کلاه نوک تيز مي پوشند. يکی از سپتری ها در جزیره ساکت(Quiet Isle) قرار دارد.

گذشته

مذهب هفت در تپه آندلوس(Hills of Andalos) و در ميان اندالها(Andals) به وجود آمد. گفته مي شود که هفت در هيئت انسان بر روی تپه اندلوس راه رفتند. با استناد به ستاره هفت پر، پدر، هفت ستاره از بهشت را به همراه خود پايين آورد و بر پيشانی هوگور از هیل(Hugor of the Hill)، اولين پادشاه اندال ها قرارداد تا تاجش را شکل دهد. همينطور دوشيزه دختری، با پوستی به نرمی پنبه و چشمانی مانند آبگير های عميق آبی به همراه آورد، تا به اولين همسر هوگور تبديل شود. مادر به آن زن قدرت باروری داد، که با توجه به پيشگويی پيرزن، بتواند بری هوگور چهل و چهار پسر زورمند به دنيا آورد. جنگجو به هر پسر قدرت جنگ آوری داد و آهنگر برای هرکدام شمشير آهنی مهيا نمود.[۳]

مذهب در شش هزار سال قبل، توسط اندال ها که از ایسوس(Essos) هجوم آوردند، به وستروس آمد. زمانی که اين قاره تا حدود زيادی از پرستش کنندگان خدايان قديم پر شده بود. شهر اولد تاون(Old Town)، مرکز مذهب هفت شد، و برای هزاران سال، سپت پر ستاره(Starry Sept)، مقر استقرار سپتون اعظم تعیين گردید. تا اين که تارگرين ها از راه آمدند.

زمانی که اگان فاتح(Aegon the Conqueror)، به وستروس حمله برد، او هفت را پذيرفت و از طرف سپتون اعظم حمايت شد. خود او ادعا کرد که مذهبيون متعصب، در برابر تارگرين ها کوتاه آمده اند. گرچه، اين وضعيت زمانی که اگان مرد و حکومتش به پسرش، اینیس اول(Aenys I) رسيد، تغيير کرد. مذهب دست از حمايت از تارگريان ها برداشت و مذهبيون متعصب، از لرد هايی حمايت کردند که بر عليه آن ها بلند شده بودند.

نتايج اين جنگ بين تمدنی، از زمان حکومت اينيس يکم، و ميگور ظالم، تا آغاز پادشاهی جيهيريس يکم ادامه داشت. ميگور، به طرز بيرحمانه اي شورش مذهب را سرکوب کرد که منجر به مرگ ده‌ها هزار نفر شد. سر انجام، جیهیریس اول(Jaehaerys I) پيشنهاد صلح را بين مذهب و خاندان تارگرین(House Targaryen) داد، و قول داد که از مذهبيون متعصب هم حمايت کند، که آن ها نيز اين قرارداد را پذيرفتند. جيهيريس، سپتون بارت(Barth) را به عنوان دست پادشاه(Hand of the King) برگزيد و موجب چهل سال صلح و کاميابی شد.

سپتون اعظم و ديندارترين به مرکز جديد مذهب هفت، يعنی بارنداز شاه منتقل شدند. پس از مرگ شاه دیرون اول(Daeron I)، بیلور اول(Baelor I)، که خود يک سپتون بود به پادشاهی رسيد و سپت اعظم بيلور را بر روی تپه ی ويسینیا(Visenya's hill) ساخت. بيلور تصميم گرفت که مذهب را با اسلحه مسلح نکند، چرا که باور داشت که تنها اسلحه‌ی يک مومن، دعای او است. در دوران حکومت او، يک بنا به مقام سپتون اعظم رسيد. مردی که به قدری تراشيدن کار های سنگی را زيبا انجام مي داد که بيلور باور کرد که او آهنگر در جلد انسان است. گرچه اين سپتون جديد، علی رقم استعدادش در تراشيدن سنگ، نمي توانست بخواند،بنويسد و يا دعايی را از حفظ باشد. بعد ها شايعه شد که دست بيلور، سپتون را مسموم کرد تا بيش از اين باعث شرمندگی ملت نشود. سپس بيلور يک پسر هشت ساله را به عنوان سپتون اعظم معرفی کرد، او ادعا کرد که پسر ميتواند معجزه کند. گرچه اين بچه نتوانست پادشاه را از مرگ نجات دهد[۴]. تاريخ مي گويد که بيلور در حالی که مي خواست با روزه گرفتن، خود را از گناهانش پاک کند، از گرسنگی مرده است.[۵]

وقايع اخير

بازی تاج و تخت

در طول جلسات شورای کوچک(Small Council)، پتایر بیلیش(Petyr Baelish) به ادارد استارک(Eddard Stark) خبر داد که حکومت مکررا از مذهب پول قرض گرفته است.[۶] ادارد بر روی پله های سپت اعظم بيلور اعدام شد.[۷]

نزاع شاهان

در طول شورش بارانداز شاه(Riot of the King's Landing)، سپتون اعظم چاق کشته شد.[۸] جانشين او توسط نماينده دست پادشاه، تيريون لنيستر، انتخاب شد.

يورش شمشير ها
ضيافتی برای کلاغ ها

منابع