شورای کوچک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شورای کوچک پادشاه رابرت براتیون - اثر Thomas Denmark. FFG

شورای کوچک شامل گروهی کوچک از مشاورین است، که پادشاه هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) را در مسائل مربوط به سیاست نحوه اداره مناطق تحت کنترلش مشاوره میدهند. مشخص نیست که چه زمانی برای نخستین بار شورای کوچک تشکیل شد اما تمامی احتمالات مبتنی بر این است که شورا نخستین بار در زمان سلطنت شاهان تارگرین (Targaryen) تشکیل شده است. شورا به ریاست پادشاه تشکیل میشود و او تنها کسی است که میتواند تصمیمات شورا را به قانون تبدیل کند. در هنگام غیاب پادشاه دست پادشاه (Hand of the King) و در صورت کم سن بودن پادشاه نایب السلطنه اش (Regent) وظایف مربوط به او را انجام میدهد.

عزل و نصب اعضای شورا برعهده شاه است و او میتواند آزادانه از این حقش در زمان جنگ و نزاع استفاده میکند. با این حال، به نظر میرسد به طور سنتی شورا متشکل از هفت عضو دائم است، که تاثیر گرفته از فرهنگ اندال (Andal) و مذهب هفت (Faith of the Seven) است، شورا متشکل است از مقام های

شورای کوچک به سرپرستی ادارد استارک در سریال تلویزیونی


  • ارباب سکه (Master of Coin) - رئیس خزانه داری و امور مالی پادشاهی است
  • استاد اعظم (Grand Maester) - مسئول مشاوره در مسائل علم و فرزانگی.


اگر چه به نظر می رسد شورا همیشه دارای هفت عضو است، ممکن است اعضای اضافی به عنوان مشاور به آن اضافه شوند.


اعضای شورای کوچک

تحت نظر اگان تارگرین اول

شورا کوچک در زمان سلطنت اگان اول (Aegon I) متشکل بود از:شورای کوچک تحت نظر رابرت براتیون

در زمان سلطنت رابرت براتیون (Robert Baratheon). رابرت در اغلب جلسات حضور نداشت و مسئولیت ریاست شورا را به دست خود اختصاص داده بود. در اواخر سلطنت خود، ترکیب شورا به این شکل بود:

شورای کوچک تحت نظر جافری براتیون

پس از مرگ رابرت براتیون (Robert Baratheon) ، و به تخت نشستن جافری براتیون (Joffrey Baratheon)، ملکه سرسی (Cersei) نایبت السلطنه شد و وظایف پسرش را بر عهده گرفت و تایوین لنیستر (Tywin Lannister) به عنوان دست پادشاه (Hand of the King) انتخاب کرد. تایوین به جای خود تیریون لنیستر (Tyrion Lannister) را فرستاد تا در حالی که در سرزمین های رودخانه Riverlands مشغول جنگ است او به جایش خدمت کند. ترکیب شورا به این شکل بود:

  • نایب السلطنه (Regent) - ملکه سرسی (Cersei)


پس از نبرد بلک واتر (Battle of the Blackwater)، تایوین لنیستر (Tywin Lannister) وظایف خود به عنوان دست را دوباره به عهده گرفت، و دختر خود سرسی (Cersei) را از شورا را خارج کرد. ترکیب شورا به این شکل بود:

  • مشاور - ماتیس روان (Mathis Rowan)
  • مشاور - پکستر ردواین (Paxter Redwyne)
  • مشاور - اوبرین مارتل (Oberyne Martell) (نماینده شاهزاده دوران مارتل (Doran Martell))


شورای کوچک تحت نظر تامن براتیون

پس از به مرگ تایوین لنیستر (Tywin Lannister)، سرسی (Cersei) دوباره نایب السلطنه پسر خردسالش شد. او شورا با وفاداران خاندان لنیستر (House Lannister) دوباره سازماندهی کرد.[۱] در این دوره شورا "کوچکترین شورا" نامیده می شد. ترکیب شورا به این شکل بود:

  • نایب السلطنه (Regent) - ملکه سرسی (Cersei)


پس از به دستگیری سرسی (Cersei)، کوان لنیستر (Kevan Lannister) نایب السلطنه شد. ترکیب شورا به این شکل شد:

  • ارباب کشتی ها (Master of Ships) و دریاسالار اعظم (Grand Admiral) - لرد پکستر ردواین (Paxter Redwyne)، لرد آربور (Arbor)
  • مشاور - نایمریا سند (Nymeria Sand) (نماینده شاهزاده دوران مارتل (Doran Martell))

منابع