محافظ شمال

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
لرد ادارد استارک، محافظ شمال. © FFG
محافظ شمال. © FFG

محافظ شمال یا والی شمال عنوانی است که به شکل سنتی توسط خاندان استارک، لردهای وینترفل و شمال، نگه داشته می شود. [۱]

مسئولیت ها

گماشت اولیه ی یک والی در شمال وستروس، احتمالاً برای کمک کردن به مقابله با وحشی ها بوده است. قلمرو شمال همچنین هم با دریای لرزان و هم با دریای غروب کرانه دارد، که این موضوع دزدان دریایی و غارتگران را به تهدیدی جدی بدل می کند.

وقایع اخیر

بازی تاج و تخت

پس از اعدام لرد ادارد استارک، شمال شورش کرده و از تخت آهنین اعلام استقلال می کند، تا عنوان محافظ شمال خالی بماند.

یورش شمشیر ها

عنوان تا زمان پس از عروسی سرخ همچنان خالی می ماند. لرد روس بولتون، بدلیل درگیر بودنش در خیانت به راب استارک، پادشاه شمال، بعنوان محافظ شمال جدید برای شاه تامن براتیون منصوب می شود.

محافظان شمال شناخته شده

منابع

الگو:محافظان